20-07-2017

 Българският контактен център на ЕОБХ към Център за оценка на риска по хранителната верига организира в гр. София юбилейна научна конференция „10 години наука за храните в услуга на потребителите“. Конференцията се проведе съвместно с Национален център по обществено здраве – Национална референтна лаборатория за генно модифицирани организми в дните 31.10 – 02.10. 2017 г.

  Събитието беше открито от 13 ч на 31 ноември в Гранд хотел София от д-р Цветан Димитров, заместник министър на Министерство на земеделието, храните и горите и доц. д-р Янко Иванов, директор на Център за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ. На конференцията присъстваха  представители на ЕОБХ – Серджо Пoтиер Родейа, Хосе Анхел Гомез Руиз, представител на Организация на обединените нации по земеделие и прехрана (FAO) – г-жа Невена Стефанова,             представител на Научен институт по обществено здравеопазване, Брюксел, Белгия – г-жа Нина Папазова, представители на БАБХ, МЗХГ, МЗ, НЦОЗА, различни асоциации и университети.

 Акцентите през трите конферентни дни бяха свързани с безопасността на храните, епидемиологията и здравеопазването на животните и растенията. Лекции и дискусии имаше и по теми за безопасността на продуктите на модерните селскостопански биотехнологии.

  Акцент в приветствието на д-р Цветан Димитров към гостите беше: „Независимата оценка на риска по хранителната верига е ключова при взимането на управленски решения за управлението му“.

  „Оценката на риска по хранителната верига трябва да се основава на научни знания и достоверни факти, да се осъществява отделно от управлението на риска по независим, безпристрастен и прозрачен за обществото начин и да служи като основа за предприемане на адекватни законодателни и контролни мерки, управленски решения и политики.” Това беше част от откриваща реч на заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров при откриването на юбилейната научна конференция „10 години наука за храните в услуга на потребителите“.

  Заместник-министърът подчерта още важността на научното сътрудничество и изграждането и работата в мрежи между европейския и националните органи по безопасност на храните, научно-изследователските институти и всички останали заинтересовани страни. Той акцентира върху основната роля в изпълнението на тази задача на Българския контактен център на Европейския орган по безопасност на храните.

  От своя страна доц. д-р Янко Иванов, директор на ЦОРХВ,  подчерта новите компетенции на ЦОРХВ по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти, както и по предоставянето на препоръки към институциите и бизнеса относно обучения на техните служители във връзка с установените рискове по хранителната верига.

  През трите дни от конференцията едни от основните презентации бяха:  

  • Насърчаване на научното сътрудничество чрез нови видове грантове и инструменти за обмен на информация, Серджо Пoтиер Родейа, ЕОБХ 
  • Използване на Comprehensive European Food Consumption Database на EFSA при извършване на оценки на хранителната експозиция и приема на хранителни вещества в областта на генетично модифицираните храни, Хосе Анхел Гомез Руиз, ЕОБХ 
  • Предизвикателства при изпълнението на национални рамки за биосигурност при безопасността на храни и фуражи в определени страни от Източна Европа и Централна Азия: опит и изводи от проектите на FAO, Невена Александрова-Стефанова, Организация на обединените нации по земеделие и прехрана (FAO)
  •  Безопасност на храните при производство и предлагане на пазара на миди, Йордан Господинов, Изпълнителен директор на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ Фиш
  •  Прилагане на следващо поколение секвениране (NGS) за определяне на неразрешени генно модифицирани организми в храни и фуражи, Нина Папазова, М. А. Фратюр, С. Дe Керсмехер, Н. Х. Росенс, Научен институт по обществено здравеопазване
  •  Ретроспективен анализ за ефективността на мерките за ограничаване и ликвидиране на шапно огнище през 1977 г. в България, Янко Иванов, Иван Божков, Бойко Ликов, Георги Георгиев, Илиян Костов, Евгени Макавеев, Донка Попова, Център за оценка на риска по хранителната верига, Тракийски университет
  •  Зооноза и заплаха: хепатит Е при свине и в България”, Илия Цачев, Мария Пишмишева, Роман Пепович, Магдалена Баймакова, Пламен Маруцов, Лилия Пекова, Tракийски университет, Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик, Лесотехнически университет, Военномедицинска академия, София

   

Информация за програмата на конференцията и изнесените презентации може да намерите ТУК.

Допълнителни изисквания за оформление на резюмета на доклади, пълни доклади и постери  може да намерите ТУК.

Резюмета на научни доклади и изнесените презентации може да намерите ТУК 

Снимки от проведеното събитие може да намерите ТУК

Пълно съдържание на научните доклади, представени на конференцията може да откриете ТУК

Архив