05-06-2023

 Програма/Programme

 

Презентации / Presentations

 

 1. Мета-анализът, важен инструмент в арсенала на ЦОРХВ, Койчо Коев, директор на Център за оценка на риска по хранителната верига, Янко Иванов.

Meta-analysis, an important tool in the activity of RACFC, Koycho Koev, director of the Risk Assessment Center on Food Chain, Yanko Ivanov.

            1B.  EFSA Campaigns & One health Journal

 1. Процесът на цифровизация на санитарния и фитосанитарен сектор в ЕС от 1988 г., Хенрих Майер Жерболе, Дафинка Грозданова

The digitalization process of the EU’s sanitary and phyto-sanitary sector since 1988, Hinrich Meyer-Gerbaulet & Dafinka Grozdanova

 1. Пътна карта на Европейския орган по безопасност на храните за изкуствен интелект, текущи и бъдещи проекти, Яник Спилл, Европейски орган по безопасност на храните

EFSA’s roadmap to Artificial Intelligence, ongoing and future projects, Yannick Spill, European Food Safety Authority

 1. Предупреден, наполовина спасен, Илия Цачев, Тракийски университет – Стара Загора, Роман Пепович, Лесотехнически университет – София.

Forewarned - partly saved, Ilia Tsachev, Trakia University – Stara Zagora, Roman Pepovich, University of forestry – Sofia 

 1. Предизвикателства пред аграрното образование – дигитализация, интернационализация и устойчиво развитие, Светла Янчева, Аграрен университет - Пловдив

Challenges for Agricultural Education – Digitalization, Internationalization and Sustainable Development, Svetla Yancheva, Agricultural University - Plovdiv

 1. ИКТ в подкрепа на българското земеделие, Любка Дуковска, член- кореспондент на Българската академия на науките

ICT in assistance of the Bulgarian agriculture”, Lyubka Dоukovska, corresponding member of the Bulgarian Academy of Sciences

 1. Молекулярни методи за мониторинг на токсигенни видове морски фитопланктон, Йордан Гогов, Гергана Крумова-Вълчева, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

Molecular methods for monitoring of toxigenic marine phytoplankton, Yordan Gogov, Gergana Krumova-Valcheva, National Diagnostic and Research Veterinary Medical Institute

 1. Законодателни изисквания при одобрение и пускане на пазара на нови храни съдържащи насекоми за човешка консумация. Някои аспекти на безопасността на храните, свързани с отглеждането, добива и преработката на насекоми за консумация от хора, Мария Христова, Илиян Костов, Център за оценка на риска по хранителната верига, Иван Генчев, Българска агенция по безопасност на храните.

Legislative requirements for аpproval and placing on the market of nоvel foods containing insects for human consumption. Food safety aspects related to the rearing, harvesting and processing of insects for human consumption, Mariya Hristova, Iliyan Kostov, Risk Assessment Center on Food Chain, Ivan Genchev, Bulgarian Food safety Agency.

 1. Нови геномни техники (NGTs) - ползи и предизвикателства, Цвета Георгиева, Донка Димбарева, Елена Кузова, Красимира Василева, Станислава Арсова, Национален център по обществено здраве и анализи.

New genomic techniques (NGTs) - Benefits and challenges, Tzveta Georgieva, Donka Dimbareva, Elena Kuzova, Krasimira Vasileva, Stanislava Arsova, National Center of Public Health and Analyses

 1. Информация относно потенциални ползи за здравето от замяна на рафинираната захар с естествени подсладители, Светлана Савова, Център за оценка на риска по хранителната верига.

Information on potential health benefits of replacing refined sugar with natural sweeteners, Svetlana Savova, Risk Assessment Center on Food Chain

 1. Векторно-предавани инфекции при хората в България, Ива Христова, Ива Трифонова, Теодора Гладнишка, Елица Панайотова, Евгения Тасева, Владислава Иванова, Ким Нгок, Национален център по заразни и паразитни болести, София.

Vector-borne human infections in Bulgaria, Iva Christova, Iva Trifonova, Teodora Gladnishka, Elitsa Panayotova, Evgenia Taseva, Vladoslava Ivanova, Kim Ngok, National Centre of Infectious and Parazitic Diseases,Sofia

Архив