03-06-2015

[JUSTIFY]На 22 и 23 октомври 2015г. в гр. София в Гранд хотел София Центърът за оценка на риска, с финансовата подкрепа на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), организира ежегодната 8-ма Национална научна конференция на Българския фокален център на EFSA. Конференцията бе разделена на две секции, както следва: [B]22 октомври 2015 г. „БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД“[/B]- заразни агенти, причиняващи зоонози, микробиологични критерии; антимикробна резистентност; нововъзникващи рискове от химичен и физичен характер; фуражи; остатъци от ветеринарномедицински продукти; здраве на растенията; продукти за растителна защита (ПРЗ); нововъзникващи рискове от карантинни вредители; химични замърсители; остатъци от ПРЗ; генетично модифицирани растения и храни; диетични храни, алергени, материали в контакт с храни, нови храни, хранителни добавки и добавки в храни. [B]23 октомври 2015г. „ЕПИЗООТОЛОГИЯ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ“[/B] - инфекциозни и паразитни болести при хората и животните, зоонози, хранителни инфекции, нови заразни агенти и нови епизоотични/епидемични взривове, хуманно отношение към животните. Конференцията беше открита с встъпителни думи от д-р Цветан Димитров, Зам.-Министър на Министерство на земеделието и храните и от инж. агроном Антон Величков, Зам. Изпълнителен директор на БАБХ, след което бяха представени следните теми:[/JUSTIFY]

22 октомври 2015 г. „БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД“ 

Основни проблеми свързани с безопасността на храните, здравето на животните и растенията през 2015 година,проф. д-р Бойко Ликов, Център за оценка на риска, БАБХ;

Схеми за участие в проект или обществени поръчки (Проекти ”Грантове”),Серхио Потиер Родея, Европейски орган по безопасност на храните, Парма, Италия;

Проектът „Еsenias-tools“ - регионално сътрудничество в подкрепа на превенцията на разпространението на чужди видове вредители по културните растения, проф. Румен Томов, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – Българска академия на науките;

 Кинетика на остатъчни количества гатифлоксацин в пилешко месо и субпродукти по време на съхранение, Д-р Ралица Кючукова, PhD, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, Катедра “Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”;

Нормативна база относно приложенията на нанотехнологиите в аграрния сектор, фуражната и хранителната промишленост. проф. д-р Ангел Ангелов, Център за интердисциплинарно обучение по качество и безопасност на храните, Университет по хранителни технологии, Пловдив;

Естествени източници на пигменти и ефект от използването им върху цвета на яйчния жълтък, доц. Светлана Григорова, Институт по животновъдство – Костинброд;

 Възможности на NIR spectroscopy като алтернативен метод за откриване на хлорорганични пестициди в сладководна риба, Ралица Кючукова, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет;

Инициативи на Синджента за устойчиво земеделие и биоразнообразие в България, д-р Росица Младенова, Синджента България ЕООД;

Граничният контрол в България - гарант за безопасността на храните от растителен и животински произход, Ласка Костадинова, ВМФ, Тракийски университет,Стара Загора;

Употребата на пестициди и техния контрол, с оглед опазване здравето на консуматора, д-р Ирена Богоева,Център за оценка на риска, БАБХ;

23 октомври 2015г. „ЕПИЗООТОЛОГИЯ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ“

Изследвания на EFSA свързани с вирусни заболявания и познания за Болестите Син език, Западнонилска треска и Заразен нодуларен дерматит,Алесандро Брогиля, Европейски орган по безопасност на храните; 

Анализ на проблемите в здравеопазването на животните след създаването на БАБХ, доц. д-р Янко Иванов, Център за оценка на риска към БАБХ;

Туларемията и бруцелозата при български граждани – една динамична година, която още не е завършила, д-р Румяна Ненова, НЦЗПБ;

Нова епизоотия на бруцелоза по овцете и козите в България през 2015 г., проф. д-р Бойко Ликов, Център за оценка на риска, БАБХ;

Разпространение на заболяването Заразен нодуларен дерматит по говедата - Lumpy skin disease (LSD) – настояще, тенденции и прогноза за България,Проф. Георги Георгиев, Център за оценка на риска към БАБХ;

Антракс - една нова болест?, д-р Георги Чобанов, Българска агенция по безопасност на храните;

Изолиране и първична идентификация на шига–токсин продуциращи escherichia coli O157 при едри преживни животни от млекодайно направление, ас. Койчо Коев, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, Стара Загора, катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“;

Епидемиологична оценка на вируса на хепатит A в двучерупчести мекотели, гл.ас. д-р Гергана Крумова-Вълчева, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт – София;

Азбуката ни: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л…(Анаплазмози, Борелиози/Бабезиози, Вектори, Гостоприемници, Дирофилариози, Ерлихиози, Ж, Зоонози, Инфекци, Ко-инфекции, Лайшманиози и др.), проф. д-р Илия Цачев, двмн, Катедра Микробиология, Инфекциозни и паразитни болести Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора;

Трансгранични болести по животните актуални за България, Цвятко Александров, Българска агенция по безопасност на храните.

На постерната сесия бяха представени следните теми:

Съдържание на микроелементи в черен дроб на плъхове при хронична фасциолоза и третиране с диетилнитрозамин, Н.Цочева-Гайтанджиева, М.Габрашанска, В.Нанев, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Българска академия на науките;

Съдържание на микроелементи в полово зрели хелминти fasciola hepatica след третиране с диетилнитрозамин, Нели Цочева-Гайтанджиева, Маргарита Габрашанска, Веселин Нанев, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Българска академия на науките;

Пчелите и техните продукти като биоиндикатор за замърсяване с тежки метали, Д.Салкова, М.Панайотова-Пенчева, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН;

 Предизвикателствата на говеждия левкемичен вирус, Р.Александрова, М.Александров, Д.Веселинова, А.Филчев, И.Александров, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН и Факултет по ветеринарна медицина, Лесотехнически университет;

Нови храни от древната пшеница лимец, Н.Михалкова, С.Иванова, Г.Маринова, В.Бъчваров, И.Борисова, П.Първанова, Институт по криобиология и хранителни технологии;

Стратегия за детекция на неизвестни генни модификации в критични проби, А.Пиронева, В.Николова, М.Найденова, Ц.Георгиева, Национален център по обществено здраве и анализи, София;

Нови препарати с натурален произход за повишаване продуктивността на пролетна маслодайна рапица, (Brassica napus oleifera annua), Н.Павлова, Институт по криобиология и хранителни технологии;

Законови регулаторни механизми за намаляване неблагоприятните ефекти от употребата на пестициди върху общественото здраве, Г.Николова, И.Костов, С.Балев, Тракийски университет,Стара Загора, Център за оценка на риска към БАБХ, “Аграрен Университет - Пловдив”;

Микробиологично състояние на живото пиво, Доц.д-р Силвия Димитрова Милева, Институт по криобиология и хранителни технологии;

Влияние на органичното торене върху структурата на фитонематодите при биологично производство на ягоди, Елена Цолова и Лиляна Колева, Институт по земеделие-Кюстендил, Лесотехнически университет, София;

Метални съединения: комбинирано приложение на различни методи за определяне на тяхната цитотоксична акотивност, А.Абудаллех, Т.Живкова, Л. Дякова, Б.Андонова-Лилова, Д.Динев, М.Георгиева, Г.Милошев, Д.Иванов, O.Costisor, L.Patron, Р.Александрова, Инстнитут по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Институт по невробиология, Институт по молекулярна биология, Българска академия на науките;

Изследване на растителни екстракти с антибактериално действие и тяхното приложение в алгинат-пектинови филми и покрития, Айтен Солак и Светла Дянкова, Институт по криобиология и хранителни технологии;

Нови препарати с натурален произход за повишаване продуктивността на пролетна маслодайна рапица (Brassica napus oleifera annua), И.Петрова. Институт по криобиология и хранителни технологии;

“Никелът – приятел или враг”, О.Александров, Т.Живкова, Л.Дякова, И.Данков, Р.Александрова, Здравна служба, Горна Малина, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Институт по невробиология, Медицински факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”;

Детекция на Yersinia enterocolitica в свински фецеси чрез използване на LAMP метод, М.Захариева, Els van Collie, M.Heyndricks, Х.Найденски, Институт по Микробиология, БАН;

HPLC метод за определяне миграцията на терефталова киселина в бутилки от полиетилентерефталат, С.Чавдарова, Доц. д-р Т.Врабчева, дм, Т.Баракова, НЦОЗА;

Заразен нодуларен дерматит по говедата – LSD (Lumpy skin disease) - диференциална диагноза на заболяването, проф. Г.Георгиев, ЦОР, БАБХ, Гл. Ас. Ч.Флипов – ФВМ при ЛТУ;

Пчелният прашец- храна и лекарство, В.Евтимова, ЦОР, БАБХ;

Анализ на данни в системата за бързо предупреждение за храни и фуражи по отношение материали и предмети предназначени за контакт с храни, д-р инж. С.Тодорова, ЦОР, БАБХ;

Приложение на нанотехнологиите в хранителната верига, д-р Н.Сертова, проф. Б. Ликов, д-р И.Костов, ЦОР, БАБХ

Научни доклади от 8-ма конференция на Български фокален център на EFSA

KINETICS OF THE RESIDUE LEVELS OF GATIFLOXACIN IN POULTRY MEAT AND GIBLETS DURING STORAGE

Legislative regulatory mechanisms for reducing the negative effects of pesticides on public health

EСТЕСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИГМЕНТИ И ЕФЕКТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ВЪРХУ ЦВЕТА НА ЯЙЧНИЯ ЖЪЛТЪК

Туларемия и бруцелоза за български граждани-една динамична година, която все още не е завършила

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЧНОТО ТОРЕНЕ ВЪРХУ ФИТОНЕМАТОДИТЕ ПРИ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЯГОДИ

Анализ на проблемите в здравеопазването на животните след създаването на БАБХ

ГРАНИЧНИЯТ ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ В БЪЛГАРИЯ- ГАРАНТ ЗА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Архив