15-06-2018

Европейска комисия 

Генерална дирекция „Здраве и потребители”

Система за бързосъобщаване за хрании фуражи
 
RASFF
 
 
 
altОт месец юни 2017 г. публикациите от системата за известяване за храни и фуражи –RASFF се намират на следния адрес: АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ СИСТЕМАТА ЗА БЪРЗО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ХРАНИ И ФУРАЖИ (RASFF)  в интернет страницата на ЦОРХВ
 
Въведение
 

Не е изненада, че потребителите желаят да бъдат сигурни, че храните, които консумират, са безопасни. Безопасността на храните и фуражите е въпрос от основен обществен интерес.Европейският съюз (ЕС) има едни от най-стриктните стандарти за безопасност нахраните в света, най-вече благодарение на солидния набор от действащи законодателни норми на ЕС, които гарантират, че храните и фуражите са безопасни за потребителите. Едно от основните средства, използвани за бързо реагиране при инциденти с храни и фуражи е Системата за бързо съобщаване за храни и фуражи (RASFF).

RASFF позволява бърз и ефективен обмен наинформация между Европейската комисия,компетентните органи за официален контрол на храни и фуражи в държавите –членки, и организациите, винаги, когато се идентифицирариск за здравето. По този начин държавите могат дадействат бързо икоординирано за предотвратяванена риска по отношение на безопасността на храните, преди възникването на възможност да бъде нанесена вреда на потребителите.

Всичките 27 държави-членки на ЕС са членове на RASFF, заедно с Европейската комисия и Европейският орган по безопасност на храните (EFSA). Исландия, Лихтенщайн и Норвегия също са пълноправни членове на RASFF.
 
Как работи RASFF?
 

Системата е изградена от контактни точки във всичкидържави-членки на RASFF, в членуващи организации ив Европейската комисия, които обменят информация завсеки здравен риск. Има денонощно обслужване, за дасе гарантира, че спешните нотификации са изпратени,получени и им е даден отговор във възможно най-кратък срок.

 

Изпращане на нотификации

Както е показано на диаграмата, когато член на RASFF разполага с информация за сериозен здравен риск, произтичащ от храни или фуражи, той трябва незабавно да уведоми Европейската комисия посредством RASFF. След това Европейската комисия незабавно информира другите членове, за да се предприемат съответните действия. Това може да включва изтегляне от пазара или призоваване за връщане на даден продукт с цел защитаздравето на потребителите.
 

Цялата постъпваща информация се оценява от Комисията и се препраща на всички членове на RASFF посредством един от четирите вида нотификации. 


Четири вида нотификации

 

alt1. Предупредителните нотификации се изпращат, когато дадена храна или фураж, представляващи сериозен риск, се предлагат за продажба на потребителите и когато са необходими бързи действия.

 

alt2. Информационните нотификации се използват в същата ситуация, но когато другите членове не трябва да предприемат бързи мерки, тъй като продуктът не е на пазара или рискът не се счита за сериозен.

 

alt3. Нотификациите за отхвърлени пратки на граничен пункт засягат пратки от храниили фуражи, които са били анализирани и отхвърлени на външните граници на ЕС (иЕвропейската икономическа зона - ЕИЗ) при констатиране на здравен риск.

 

alt4. Всяка информация, отнасяща се до безопасността на хранителните и фуражните продукти, която не е била оповестена като предупредителна или информационна нотификация, но която се счита за интересна за контролните органи, се предава на членовете под заглавие “Уведомителна нотификация”.

 
Какво става след това
 

Членовете предприемат действия в зависимост от типа на нотификацията и незабавно информират Комисията за предприетите мерки. Например, те могат да изтеглят продукта от пазара или да призоват потребителите за връщане на продукта.

Освен това, информация за отхвърлените на граничен пункт пратки се предава до всички гранични пунктове, т.е., до всичките 27 държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Това се прави, за да се гарантира, че отхвърленият продукт няма да влезе отново в ЕС през друг граничен пункт.

 

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA)

 

Ролята наEFSA е да оценява и оповестява рисковете,свързани с хранителната верига. Той дава научнистановища и съвети, за да подпомага Европейскатакомисия и държавите-членки на ЕС при вземане наефективни и своевременни решения за дейностите,които трябва да се предприемат за гарантиранезащитата на потребителите.

 
Държави, не членуващи вRASFF
 

Ако се идентифицира риск за хранителен или фуражен продукт, който идва от или е изнесен за държава, която не е член на RASFF, Европейската комисия информира въпросната държава за това. По този начин, тя може да предприеме коригиращи мерки и така да избегне същия проблем в бъдеще. Например, тя може да изключи предприятието от списъка с одобрени фирми, които напълно отговарятна законодателните изисквания на ЕС и на които е позволен износ за ЕС.

 

Когато получените гаранции не са достатъчни или когато са необходими незабавни мерки, може да се изготви решение за предприемане на мерки като забрана за внос или систематичен контрол по границите на ЕС.

 
Международно сътрудничество
 

Заедно с това, Европейската комисия и RASFF работят със системата за бързо съобщаване на Световната здравна организация (СЗО), наречена “Международна мрежа на службите по безопасност на храните” (INFOSAN). Тази мрежа включва контакти или национални фокални центрове в над 160 държави-членки, които получават информация от СЗО под формата на бюлетини на INFOSAN относно въпроси за безопасността на хранителните продукти и я разпространяват до всички заинтересовани министерства в техните държави. RASFF работи с INFOSAN и между тях се обменя информация по всеки конкретен случай.

 
 

RASFF в действие: пример

 

По време на рутинен мониторинг за замърсители на храните, проведен от ирландските власти в края на 2008 г., в свинско месо с произход от Ирландия са открити много високи нива на диоксин – над 100 пъти над максимално допустимото за ЕС ниво. Разследващите органи незабавно започват да определят нивата на диоксин и да търсят възможния източник на замърсяване. Диоксинът няма директно въздействие върху здравето на хората, но може да предизвика проблеми, ако се абсорбира в човешкия организъм във високи нива за продължителен период от време.

 

На 5 декември 2008 г. ирландската контактна точка информира Европейската комисия чрез RASFF за инцидента със замърсяването. Комисията изпраща предупредителна нотификация до всички членове. Като източник е идентифицирано използването на замърсен фураж от хлебни остатъци, а доказателствата сочат, че проблемът със замърсяването вероятно е започнал през септември 2008 г. Ирландските власти нямат друг избор, освен да започнат всеобхватно изтегляне на цялото ирландско свинско месо, произведено след 1 септември 2008 г.

 

За по-малко от две седмици са получени над 100 последващи съобщения за проследяване на продуктите - от сурово месо до преработени продукти, съдържащи ирландско свинско месо като една от многото съставки, като в това се включват общо 54 държави, 27 от които са членове на RASFF. Благодарение на RASFF тези държави успяват да предприемат незабавни действия и да проследят и изтеглят от пазара свинското месо и произведените от него продукти, вероятно са били замърсени с диоксин, преди те да бъдат консумирани.

 
Научете повече на:
 
Европейска комисия - 2009

 

 
 

Месечен анализ за 2017г. на данните получени от системата за известяване за храни и фуражи –RASFF

от месец юни 2017 г. публикациите от системата за известяване за храни и фуражи –RASFF се намират на следния адрес: АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ СИСТЕМАТА ЗА БЪРЗО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ХРАНИ И ФУРАЖИ (RASFF)  в интернет страницата на ЦОРХВ

 

 Май 2017 г.

  Април 2017 г.

 

 Март 2017 г.

Февруари 2017 г.

Януари 2017 г.


Месечен анализ за 2016 г. на данните получени от системата за известяване за храни и фуражи –RASFF

Декември 2016г.
Ноември 2016г.
Октомври 2016г.
Септември 2016г.
Август 2016г.
Юли 2016г.
Юни 2016г.
Май 2016г.
Април 2016г.
Март 2016г.
Февруари 2016г.
Януари 2016г.


 

Месечен анализ за 2015 г. на данните получени от системата за известяване за храни и фуражи –RASFF

Декември 2015г.
Ноември 2015г.
Октомври 2015г.
Септември 2015г.
Август 2015г.
Юли 2015г.
Юни 2015г.
Май 2015г.
Април 2015г.
Март 2015г.
Февруари 2015г.
Януари 2015г.

 


 Месечен анализ за 2014 г. на данните получени от системата за известяване за храни и фуражи –RASFF

Декември 2014г.
Ноември 2014г.
Октомври 2014г.
Септември 2014г.
Август 2014г.
Юли 2014г.
Юни 2014г.
Май 2014г.
Април 2014г.
Март 2014г.
Февруари 2014г.
Януари 2014г.


Месечен анализ за 2013 г. на данните получени от системата за известяване за храни и фуражи –RASFF

Декември 2013г.
Ноември 2013г.
Октомври 2013г.
Септември 2013г.
Август 2013г.
Юли 2013г.
Юни 2013г.
Май 2013г.
Април 2013г.
Март 2013г.
Февруари 2013г.
Януари 2013г.


 

Месечен анализ за 2012г. на данните получени от системата за известяване за храни и фуражи –RASFF

Декември 2012г.
Ноември 2012г.
Октомври 2012г.
Септември 2012г.
Август 2012г.
Юли 2012г.
Юни 2012г.
 Април 2012г.
 Март 2012г.
 Февруари 2012г.
 Януари 2012г.


Месечен анализ за 2011г. на данните получени от системата за известяване за храни и фуражи –RASFF 

CENTER]Декември 2011г.
[LINK]http://focalpointbg.com/files/RASFF/2011/RASFF_november_2011.pdf - Ноември 2011г.[/LINK]
[LINK]http://focalpointbg.com/files/RASFF/2011/RASFF_October_2011.pdf - Октомври 2011г.[/LINK]
[LINK]http://focalpointbg.com/files/RASFF/2011/RASFF_september_2011.pdf - Септември 2011г.[/LINK]
[LINK]http://focalpointbg.com/files/RASFF/2011/RASFF__august_2011.pdf - Август 2011г.[/LINK]
[LINK]http://focalpointbg.com/files/RASFF/2011/RASFF_July_2011.pdf - Юли 2011г.[/LINK]
[LINK]http://focalpointbg.com/files/RASFF/2011/RASFF_June_2011.pdf - Юни 2011г.[/LINK]
[LINK]http://focalpointbg.com/files/RASFF/2011/RASFF_May_2011.pdf - Май 2011г.[/LINK]
[LINK]http://focalpointbg.com/files/RASFF/2011/RASFF_April_2011.pdf - Април 2011г.[/LINK]
Март 2011г.
Февруари 2011г.
Януари 2011г.[/CENTER]


[LINK]http://focalpointbg.com/files/RASFF2016/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD2016/RASFF_HM_2016.pdf - Анализ на данните за тежки метали, получени от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) за 2016 г.[/LINK]


Анализ на данните, получени от системата за известяване за храни и фуражи, (RASFF), касаещи наличие на пестицидни остатъци за периода октомври – декември 2013 год.


 

Анализ на данните за фуражи, получени от системата за бързо известяване за храни и фуражи (RASFF) за периода 01.01–31.03.2014 г.


 

Анализ на данните получени от системата за известяване за храни и фуражи, (RASFF), касаещи наличие на пестицидни остатъци за периода януари – април 2014 год.


 

Данни, получени от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи по отношение на алергени в храни за периода януари-март 2014 г.


 

Анализ на данните от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) касаещи неразрешени генетично модифицирани организми (ГМО) за първото тримесечие на 2014 г.


 

Анализ на данните за фуражи, получени от системата за бързо известяване за храни и фуражи (RASFF) за периода 01.01–31.12.2013 г.


 

СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НОТИФИЦИРАНИТЕ СЛУЧАИ ЗА РАЗЛИЧНИ ХИМИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В ХРАНИ, СПОРЕД СИСТЕМАТА ЗА БЪРЗО СЪОБЩАВАНЕ (RASFF) ЗА ПЕРИОДА 01.01.2010г. – 30.09.2013г


 

Анализ на данните от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), касаещи неразрешени генетично модифицирани организми (ГМО) за четвъртото тримесечие на 2013 г.


 

Анализ на данните от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) касаещи неразрешени генетично модифицирани организми (ГМО) за второто тримесечие на 2013 г.


 

Анализ на данните от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) касаещи неразрешени генетично модифицирани организми (ГМО) за първото тримесечие на 2013г.


 

ДАННИ ПОЛУЧЕНИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА БЪРЗО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ХРАНИ И ФУРАЖИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА ВЛИЗАТ В КОНТАКТ С ХРАНИ ЗА 2012 ГОДИНА

 

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ФУРАЖИ ПОЛУЧЕНИ ОТ СИСТЕМАТАЗА БЪРЗО ИЗВЕСТЯВАНЕ ЗА ХРАНИ И ФУРАЖИ (RASFF) ЗА ПЕРИОДА 01.01–31.12.2012 г.


 

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА БЪРЗО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАХРАНИ И ФУРАЖИ (RASFF) ОТНОСНО НЕРАЗРЕШЕНИ ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ (ГМО) ЗА 2012 ГОД.


 

АНАЛИЗ НА НОТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ СЛУЧАИ НА НАДНОРМЕНИ КОЛИЧЕСТВА ПЕСТИЦИДИ В ХРАНИ СПОРЕД RASFF, ЗА ПЕРИОДА 01.01.2008г. – 30.06.2012г.


 

Обобщение на нотификациите от системата RASFF, за периода април-декември 2011г.

Анализ на резултатите относно замърсяване на плодове и зеленчуци с пестициди, получени в системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) от 01 април 2011г. до 31 декември 2011г.

Анализ на данните от получените нотификации посредством системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) относно замърсители и добавки в храните за периода април-декември 2011г.

Анализ на данните от получените нотификации посредством системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) относно действието на физичните фактори върху храните за периода април – декември 2011 г.

Анализ на данните, получени от Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), касаещи непозволени генетично модифицирани организми (ГМО) за периода от 1 април до 31 декември 2011г.

Анализ на данните от получените нотификации от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) относно фуражите за периода април – декември 2011г.


Анализ на резултатите получени в системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) за материали в контакт с храни


 

Анализ на данните, получени от системата за известяване за храни и фуражи (RASFF) относно случаи на контаминиране на храни със стафилококови бактерии за периода 1980г.-2012г.

 

Архив