БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

10-ТА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

10-та юбилейна конференция на Българския контактен център на EFSA към Център за оценка на риска по хранителната верига „10 години наука за храните в услуга на потребителите

Научно сътрудничество между EFSA и държавите-членки

Постигане на ефективно научно сътрудничество чрез:
• Добра комуникация и обмен на информация
• Експертна база данни на EFSA и националния фокален център
• Работа в мрежи
• Член 36 от Регламент (EO) 178/2002
• Събиране на данни
• Консултативен съвет и фокални точки на EFSA

За нас

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) бе създаден през 2002 година с цел обединяване усилията на всички институции в страните – членки на Европейския съюз за решаване на проблемите, свързани с безопасността на храните. Във връзка с това EFSA изгради редица структури, които да подпомагат изпълнението на нейните задачи и по-ефективното координиране със съответните структури в страните – членки. Такава структура е Консултативния съвет (Advisory Forum), която се състои от представители на компетентните органи в държавите-членки, които изпълняват сходни с тези на органа задачи, в съотношение по един представител, определен от всяка държава-членка. Консултативният съвет представлява механизъм за обмяна на информация за потенциални рискове и за събиране на познания. Той осигурява тясно сътрудничество между органа и компетентните органи в държавите-членки. Чрез него страните-членки съветват EFSA върху научните проблеми, както и по отношение на работната програма на EFSA и нейните приоритети. Консултативният съвет също помага да се откриват възникващи рискове,  колкото се може по рано. EFSA е свързана с националните агенции по безопасност на храните чрез нейния Консултативен съвет.


EFSA е основна структура на Европейския съюз по оценка на риска за безопасността на храните и фуражите. В тясно взаимодействие с националните агенции и в открити консултации с европейските заинтересовани организации, EFSA осигурява независим научен съвет и ясна комуникация при съществуващи и потенциални рискове.


EFSA инициира създаването на фокални центрове в страните-членки, които да действат като посредници между EFSA и различните национални агенции по безопасност на храните, научно-изследователските институти, потребителите и други заинтересовани от дейността на EFSA организации. Фокалните центрове трябва да осигуряват обмяна на информация по безопасност на храните между EFSA и националните организации, свързани в национална мрежа.


Фокалните центрове подпомагат техните членове в Консултативния съвет за изграждането на мрежи, популяризирането на EFSA и осигуряването на обмяна на научна информация между EFSA и страните-членки. Номинирането на всеки фокален център се решава на национално ниво. Фокалните центрове се срещат периодично, за да обменят опит и по-нататъшно развитие на техните мрежи. Програмите и резултатите от тези срещи могат да се видят в EFSA Focal Points web area.БЪЛГАРСКИ ФОКАЛЕН ЦЕНТЪР


Българският фокален център на EFSA е основан и стартира своята дейност през 2007 година с решение на Националния съвет по безопасност на храните към Министерския съвет. Първоначално, той е структуриран в Центъра за координация и подкрепа на обучението по контрола върху безопасността на храните, функционална структура към Националния център по опазване на общественото здраве. Като ръководител е определена доц. д-р Тери Врабчева, дм.След учредяването на Центъра за оценка на риска при Българска агенция по безопасност на храните са извършени необходимите правни и фактически действия по преминаването на Българския фокален център на EFSA от Министерството на здравеопазването към Центъра за оценка на риска.След номинирането на Центъра за оценка на риска за национален фокален център на EFSA, през месец февруари 2012 година бе подписано Споразумение между изпълнителния директор на EFSA - г-жа Катрин Ланел и доц. д-р Бойко Ликов - директор на Центъра за оценка на риска.


Задачи на Българския фокален център


1. Да създаде и развива национална мрежа с управляващите риска, научно-изследователските институти, университетите и заинтересованите организации.

2. Да подпомага обмяната на научната информация между EFSA и страните-членки, включваща важни дейности по оценка на риска, резултати от научни проекти, свързани с областите на компетенции на EFSA, работни програми на компетентните органи и искания за специфична информация.

3. Да подпомага създаването и поддържането на база данни от национални научни експерти, с цел поддържане на дейностите, извършвани от научните панели на EFSA и работните групи, както и на подобни панели и работни групи в страните-членки.

4. Да популяризира EFSA в България чрез разпространение на брошури, създаване на web-страница на Фокалния център, организиране на конференции и работни срещи, на които да се представят дейностите на EFSA.Центърът за оценка на риска е сертифициран от Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни.