25-10-2023

 Годишна среща с научните организации на ЕОБХ по чл. 36 и обучение относно възможностите за сътрудничество чрез грантове и обществени поръчки на ЕОБХ

 Art. 36 organizations annual meeting and EFSA Grants and Procurements Training

 18.10.2023 г.

Хибридно събитие / Hybrid event

Пространство за хибридни събития Launchee, София/ Launchee hall, Sofia

Програма / Programme

1. Членство на българските научни организации в списъка на ЕОБХ по чл. 36: Кратка информация, ЦОРХВ, д-р Лиляна Полихронова
    Membership of national scientific organizations in EFSA Art. 36 list – brief information & basic principles RACFC, Lilyana Polihronova
2. Научни организации по чл. 36 на ЕОБХ: Роля и задължения на контактното лице; Обратна връзка от научните организации, ЦОРХВ, д-р Антония Димитрова, всички
    EFSA Art. 36 Database - role and obligations of the organizational contact points; feedback from the organizations RACFC, Antonia Dimitrova, all
3. Ангажираност на организациите в рамките на Регламент (ЕС) 2019/1381 относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, ЦОРХВ, д-р Лиляна Полихронова, всички
    EFSA Art. 36 organizations engagement in the frame of Regulation (EU) 2019/1381 on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain RACFC, Lilyana Polihronova, all
4. Възможности за сътрудничество и партньорство с ЕОБХ и други държави членки: Ползи и предимства за организациите по чл. 36, ЦОРХВ, д-р Лиляна Полихронова, всички
    Possibilities for cooperation and partnerships with EFSA and other MSs - benefits and advantages for the Art. 36 organizations, RACFC, Lilyana Polihronova, all
5. Актуална информация относно Световния алманах по безопасност на храните, разработен и поддържан от BfR, ЦОРХВ, Екатерина Коева
    World Food Safety Almanac, developed and managed by the BfR – latest updates, RACFC, Ekaterina Koeva
6. Грантове и обществени поръчки на ЕОБХ, ЦОРХВ, Емил Симеонов
    EFSA Grants & Procurements, RACFC, Emil Simeonov
7. Инструменти на ЕОБХ за аутсорсинг: Oбществени поръчки и Грантове, административни изисквания, ЕОБХ, Марко Кортопаси/
    EFSA’s outsourcing tools: Procurement & grant funding and administrative modalities EFSA, Mr. Marco Cortopassi
8. Пример за кандидатстване по грант на ЕОБХ, ЦОРХВ, Емил Симеонов
    Case study - example for applying EFSA grant RACFC, Emil Simeonov

Архив