18-05-2021

На 29 април 2021 г., EFSA публикува четири нови доклада, предоставящи огромно количество техническа информация и съвети за най-добри практики, във връзка оформянето на т.нар. ,,Общ план за комуникация на риска“, който предстои да бъде разработен от Европейката комисия. Прес съпбщение за публикуваните доклади е достъпно на следната електронна страница - EFSA reports set to inspire future risk communications in Europe | European Food Safety Authority (europa.eu)

Регламентът за прозрачността (2019/1381) въведе нови разпоредби, приканващи към създаване на интегрирана рамка за комуникация на риска от оценителите и мениджърите на риска, работещи в областта на безопасността на храните на ниво ЕС и на национално ниво.

Докладите са разработени от EFSA съвместно с академични експерти и партньорски организации в държавите членки и са описани по-долу, както следва:

  • Scientific report of EFSA on Technical assistance in the field of risk communication, относно общия преглед на социални изследвания и официални доклади, събирани от държавите членки във връзка с комуникацията на риска. Докладът е достъпен на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6574
  • Mapping the coordination and cooperation mechanisms of risk communication on feed/food safety in the EU. Този доклад предоставя преглед на текущия информационен поток за комуникация на риска, по отношение на това дали и как организациите на всички нива получават, произвеждат и разпространяват материали за комуникация на риска по хранителната верига. Докладът е достъпен на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/e190401
  • Catalogue of Communication Tools and Dissemination Guidelines: Benchmarking current practice in EU and Members State bodies, относно цялостната оценка на съществуващите най-добри практики по отношение на комуникационните инструменти и процесите на разпространение на информация между организациите на държавите членки на ЕС, както и Исландия и Норвегия, и избрани агенции на ЕС (EFSA, EMA, ECHA, ECDC) и органите на ЕС (DG SANTE, JRC, EU COUNCIL). Докладът е достъпен на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/e190402

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив