17-03-2015

Научно становище относно заявление EFSA-GMO-UK-2009-76 на
фирма Монсанто за разрешаване на соя MON 87769, генетично
модифицирана да съдържа стеаридонова киселина, за храна, фураж,
внос и преработка съгласно Регламент (EО) № 1829/20031
Д-р Антония Димитрова
РЕЗЮМЕ
Соя MON 87769 е получена чрез трансформация, при която се използва бактерията Agrobacterium tumefaciens, като целта е полученoто генетично модифицирано (ГМ) растение да бъде с променен липиден състав. Соя MON 87769 съдържа два вмъкнати нови гена – Pj.D6D и Nc.Fad3, които кодират ензими, участващи в процеса десатурация на мастни киселини, в резултат на който се получава стеаридонова киселина (SDA).
Молекулярната характеристика на соя MON 87769 не предполага нежелано въздействие върху здравето на консуматорите. Тази ГМ соя се различава от конвенционалните сортове на културата по съдържащите се в нея мастни киселини. Оценката на безопасността на новоекспресираните протеини показва липса на
потенциална токсичност и алергенност.
Изследванията на хранителните качества на соя MON 87769 и получените от нея хранителни продукти не установяват отрицателно влияние върху човешкото здраве, нито намалена хранителна стойност. Чрез сценарии за различна експозиция е демонстрирано, че консумацията на мазнина от соя MON 87769 (вложена в храни) вместо друг вид мазнина, не се очаква да има отрицателно въздействие, произтичащо
от повишения прием на SDA.
Вероятността за поникване и разпространение на самосевки от соя MON 87769 е незначителна. Като се взема предвид обхвата на заявление EFSA-GMO-UK-2009-76, потенциалните взаимодействия с биотичните и абиотичните фактори на околната среда, не са обект на оценка. Рискове за околната среда, свързани с теоретически възможния хоризонтален трансфер на гени от соя MON 87769 към бактерии, не са идентифицирани. Планът за следмаркетингов мониторинг и сроковете за докладване са в съответствие със заявените употреби.
Препоръчва се следмаркетинговият мониторинг да потвърди оценката на експозицията като използва данни за реалната консумация на европейската популация, тъй като употребата на мазнина от соя MON 87769 ще доведе до повишена консумация на SDA.
Антония Димитрова, гл. експерт

Архив