05-06-2024

 Постерна сесия на 16-та научна конференция на Българския контактен център на EFSA

към Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХ „Наука. Отговорност. Безопасност. “

 

Poster session on 16th Scientific conference of the Bulgarian focal point of EFSA Risk Assessment Centre on Food Chain “Science. Responsibility. Safety.”

 

 1. Растително-базираната диета може ли да рефлектира върху репродуктивните показатели на човек: систематично проучване. Доц. Десислава Абаджиева. Институт по биология и имунология на размножаването "акад. К. Братанов", Българска академия на науките

Can a person's plant-based diet reflect on its reproductive parameters: a systematic study. Desislava Аbadjieva. Institute of biology and immunology of reproduction “acad. K. Bratanov”, Bulgarian academy of sciences

 1. Стрес маркери и биометрични показатели на третирани с мелатонин млади растения пшеница подложени на засушаване. Маргарита Петракова, Мартин Илиев, Елена Шопова, Зорница Катерова, Десислава Тодорова, Искрен Сергиев. Институт по физиология на растенията и генетика, Българска академия на науките.

Stress markers and biometric parameters of melatonin-treated wheat seedlings under drought stress. Margarita Petrakova, Martin Iliev, Elena Shopova, Zornitsa Katerova, Dessislava Todorova, Iskren Sergiev, Institute of Plant Physiology and Genetics – Bulgarian Academy of Sciences.

 1. Промени във фотосинтезата и параметрите на хлорофилната флуоресценция в третирани с мелатонин пшенични растения подложени на зaсушаване. Мартин Илиев, Маргарита Петракова, Светослав Анев, Десислава Тодорова, Искрен Сергиев. Институт по физиология на растенията и генетика, Българска академия на науките.

Changes of photosynthesis rate and chlorophyll fluorescence parameters of melatonin-treated wheat seedlings under drought stress. Martin Iliev, Margarita Petrakova, Svetoslav Anev, Dessislava Todorova, Iskren Sergiev. Institute of plant physiology and genetics, Bulgarian

academy of sciences.

 1. ГМО на пазара в България - 2023 година. д-р Донка Димбарева, Елена Кузова, Красимира Василева, Станимира Арсова, Цвета Георгиева. Национален център по обществено здраве и анализи

GMO on the Bulgarian market – 2023. Donka Dimbareva PhD, Elena Kuzova, Krasimira Vasileva, Stanimira Arsova, Tzveta Georgieva. National Center of Public Health and Analyses

 1. Валидиране на метода за качествено и количествено определяне на нитроксинил в мляко с помощта на LC/MS Q exactive. доц. Тодорка Янковска-Стефанова, д-р Милена Фунева-Пейчева и Петко Серафимов. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

Method validation for qualitative and quantitative determination of nitroxinil in milk by LC/MS Q exactive. Todorka Yankovska-Stefanova, Milena Funeva-Peycheva, PhD and Petko Serafimov. Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology

 1. Естествени радионуклиди в български минерални води. проф. Димитър Тонев, Елена Гелева, Николай Гутев, Божидар Славчев, Десислава Димитрова, Екатерина Салкова, Вержиния Варийска, Ангел Демерджиев, Галина Димитрова. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Българска Академия на науките

Natural рadionuclides in bulgarian mineral waters. prof. Dиmitar Tonev, Elena Geleva, Nikolay Goutev, Bоzhidar Slavchev, Desislava Dimitrova, Ekaterina Salkova, Vervzhinia Variyska, Anguel Demerdjiev, Galina Dimitrova. Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences

 1. Опазване на наследството от местни сортове чрез експедиции в България. доц. д-р Николая Велчева, Цветелина Стоилова. Селскостопанска Академия, Институт по растителни генетични ресурси – Садово

Preservation heritage of landraces through collection missions in Bulgaria. Assoc. Prof. Dr. Nikolaya Velcheva, Tsvetelina Stoilova. Agricultural Academy, Institute of Plant Genetic Resources – Sadovo

 1. Въздействие на експериментално предизвикан диабет при животински модел върху оксидативния стрес и възпаление в тестисите във връзка с репродуктивното здраве. Росен Иванов, Екатерина Павлова, Ивелин Владов, Йорданка Глухчева, Емилия Петрова, Явор Табаков, Нина Атанасова, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Българска академия на науките, Елена Шопова2, Институт по физиология на растенията и генетика, Българска академия на науките, Павел Рашев, Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”, Българска академия на науките, Емилия Лакова, Медицински университет – Плевен

Impact of experimentally induced diabetes in animal model on oxidative stress and testicular inflammation in relation to reproductive health. Rosen Ivanov, Ekaterina Pavlova, Ivelin Vladov, Yordanka Gluhcheva, Emilia Petrova, Yavor Tabakov, Nina Atanassova, Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Elena Shopova, Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria; Pavel Rashev, Institute of Biology and Immunology of Reproduction “Acad. Kiril Bratanov”, Bulgarian Academy of Sciences, Emilia Lakova, Medical University – Pleven.

 1. Нетуберкулозни микобактерии, възстановени от карстови екологични ниши в страната. гл. ас. Юлияна Атанасова, Станислава Йорданова, Любомира Боянова, Любомира Григорова, Радослава Емилова, НЦЗПБ, Райна Антова, СУ "Св. Климент Охридски".

Nontuberculous mycobacteria recovered from karst environmental niches in Bulgaria. Yuliana Atanasova, Stanislava Yordanova, Lyubomira Boyanova, Lyubomira Grigorova, Radoslava Emilova2. NCIPD,  Rayna Antova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

 1. Оценка ефектите на йонизиращи лъчения върху Lactiplantibacillus plantarum, изолирани от традиционни български млечни продукти. Николета Атанасова, Лили Добрева, Светла Данова, Институт по Микробиология "Стефан Ангелов", Българска академия на науките, Надя Жучкина, Александра Кокорева, Наталия Колтовая, Обединен Институт за Ядрени Изследвания, Русия

Evaluation of the effects of ionizing radiation on Lactiplantibacillus plantarum strains isolated from traditional bulgarian dairy products. Nikoleta Atanasova,  Lili Dobreva, Svetla Danova,  The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Nadya Zhuchkina, Alexandra Kokoreva , Nataliya Koltovaya, Joint Institute for Nuclear Research, Russia

 1. Бърза детекция на пестициди по методът повърхнинен плазмонен резонанс. Евдокия Хикова, Петър Колев, Петър Веселинов, Георги Дянков, Институт по оптически материали и технологии, Българска академия на науките, Петя Генова – Калу, Национален център по заразни и паразитни болести.

Rapid detection of pesticides via surface plasmon resonance method. Evdokiya Hikova, Petar Kolev, Petar Veselinov, Georgi Dyankov, Institute of optical materials and technologies, Bulgarian academy of sciences, Petia Genova – Kalou, National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Department of Virology.

 1. Могат ли лактобацилите да произвеждат метаболити с влияние върху безопасността на храните? Лили Добрева, Николета Атанасова, Светла Данова, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, Българска академия на науките, Наталия Колтовая, Обединен Институт за Ядрени Изследвания, Русия

Can lactobacilli produce metabolites with implications for food safety? Lili Dobreva, Nikoleta Atanasova, Svetla Danova, The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Natalia Koltovaya , Joint Institute for Nuclear Research, Russia

 1. Бобовите култури като пълноценен източник на храна и фураж. София Петрова, Цветелина Стоилова, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, Българска академия на науките, Валентин Велинов, Людмила Симова-Стоилова, Обединен институт за ядрени изследвания, Русия

Legumes as a convenient source of food and feed. Sofiya Petrova,Tsvetelina Stoilova, Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Valentin Velinov,  Lyudmila Simova-Stoilova, Joint Institute for Nuclear Research, Russia

 1. Trichinella zimbabwensis - първият познат ни вид от род трихинела при студенокръвните животни. Мира Иванова и Костадин Кънчев. Лесотехнически университет, София, България

Trichinella zimbabwensis – the first known species of the genus trichinella infecting cold-blooded animals. Mira Ivanova and Kostadin Kanchev. University of Forestry, Sofia, Bulgaria

 1. Локализация на бактерийното струпясване в растения пипер. Роля на оксидативния стрес. Лиляна Бранкова, Людмила Димитрова, Елена Шопова, Институт по физиология на растенията и генетика, БАН, Сергей Иванов, Център по биология на храните, Йоана Кижева, Мелани Димитрова, Петя Христова, СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет, Золтан Уршев, ”Ел Би Булгарикум” ЕАД

Localization of bacterial spot infection in pepper plants. The involvement of oxidative stress. Liliana Brankova, Lyudmila Dimitrova, Elena Shopova,  Institute of Plant Physiology and Genetics, BAS, Sergei Ivanov, Centre of Food Biology, Yoana Kizheva, Melani Dimitrova, Petya, Hristova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Zoltan Urshev, LB Bulgaricum.

 1. In vivo приложението на специфичния за Xanthomonas euvesicatoria бактериофаг bsxeu269p/3 намалява разпространението на бактериалното струпясване при пипера. Елена Шопова, Лиляна Бранкова, Людмила Димитровa, Институт по физиология на растенията и генетика, БАН, Сергей Иванов, Център по биология на храните, Йоана Кижева, Мелани Димитрова, Петя Христова, СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет, Золтан Уршев, ”Ел Би Булгарикум” ЕАД

In vivo application of Xanthomonas euvesicatoria-specific bacteriophage bsxeu269p/3 reduces the spread of bacterial spot disease in pepper plants. Elena Shopova, Liliana Brankova, Lyudmila Dimitrova, Institute of Plant Physiology and Genetics, BAS,  Sergei Ivanov, Centre of Food Biology, Yoana Kizheva, Melani Dimitrova, Petya Hristova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Zoltan Urshev, LB Bulgaricum.

 1. Местни форми фасул и вигна - междувидови различия в устойчивостта към засушаване, агробиологична характеристика и химичен състав на семената. Цветелина Стоилова, София Петрова, Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, ССА. Людмила Симова-Стоилова, Валентин Велинов, Институт по физиология на растенията и генетика, БАН

Bean and cowpea landraces - interspecies differences in drought tolerance, agrobiological characteristics and seed chemical composition. Tsvetelina Stoilova, Sofiya Petrova, Institute of Plant Genetic Resources “K. Malkov”, Agricultural Academy, Sadovo, Lyudmila Simova-Stoilova, Valentin Velinov,  Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian Academy of sciences.

 1. Отсъствие на вируса на африканската чума по свинете в малки бозайници (прилепи, мишки и полевки) в България. Яна Илиева, Мая М. Захариева, Мая Димитрова, Елена Горанова, Йоанна Йорданова, Радослава Емилова, Райна Антова, Михаела Белчева, Илиана Алексиева, Йордан Манасиев, Христо Найденски. Институт по микробиология "Стефан Ангелов" - Българска академия на науките

Absent african swine fever virus in small mammals (bats, mice and voles) in Bulgaria. Yana Ilieva, Maya M. Zaharieva, Maya Dimitrova, Elena Goranova, Joanna Jordanova, Radoslava Emilova, Rayna Antova, Michaela Beltcheva, Iliana Aleksieva, Yordan Manasiev, Hristo Najdenski. The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences

 1. Предимства на представители от род Allium  при използването им като консерванти в хранителни продукти от животински произход. Теодора Йосифова, Никол Пашалиева, Даниел Лалев, Калина Манчева, Александра Попова, Павлина Христова , Любомир Христакиев, Лесотехнически университет, София; Десислава Градинарска-Янакиева, Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ – Българска академия на науките, Михаил Червенков, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките.

Advantages of representatives of genus Allium, when used as preservatives in food products of animal origin. Teodora Yosifova, Nicol Pashalieva, Daniel Lalev, Kalina Mancheva, Alexandra Popova, Pavlina Hristova, Lyubomir Hristakiev, University of Forestry, Sofia; Desislava Gradinarska-Yanakieva, Institute of Biology and Immunology of Reproduction Acad. Kiril Bratanov - Bulgarian Academy of Sciences, Sofia; Mihail Chervenkov, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research at the Bulgarian Academy of Sciences.

  1. Мониторинг за наличие на вируса на хепатит E в свински черен дроб, предлаган на българския пазар. Гергана Крумова-Вълчева, Гергана Матева, Ева Гюрова, Михаил Миланов, Христо Даскалов. Национален център по безопасност на храните, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, гр. София, България                

Monitoring for the presence of hepatitis e virus in pig livers retail in Bulgaria. Gergana Krumova-Valcheva, Gergana Mateva, Eva Gyurova, Mihail Milanov, Hristo Daskalov.

   1. Състояние на коневъдството в България. зооинж. д-р Надежда Луканова, онс. Център за оценка на риска по хранителната верига.

Trend in horse breeding in Bulgaria. zooeng. Nadejda Lukanova, PhD. Risk Assessment Center of Chain Food.

   1. Чувствителност на примково медиирана изотермална амплификация (LAMP) в сравнение с дигитална капкова PCR (ddpcr) за идентификация на Yersinia Pseudotuberculosis в сурово мляко. Таня Чан Ким, Мая Маргаритова Захариева, Христо Найденски, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, Българска академия на науките.

Sensitivity of loop mediated isothermal amplification (lamp) in comparison to digital droplet pcr (ddpcr) for identification of Yersinia pseudotuberculosis in raw milk. Tanya Chan Kim, Maya Margaritova Zaharieva, Hristo Najdenski, The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences,

Архив