17-03-2015

РЕЗЮМЕ НА НАУЧНО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО СИСТЕМИ ЗА ЗАШЕМЕТЯВАНЕ НА ПТИЦИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НИСКО АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ

Scientific Opinion on the use of low atmosphere pressure system (LAPS) for stunning poultry
д-р Теодора Саракостова, ст. експерт, Център за оценка на риска
Научното становище е изготвено от Панел „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ към EFSA.
Методите, които могат за бъдат използвани за зашеметяване са посочени в Приложение I на Регламент (ЕО) 1099/2009 относно защитата на животните по време на умъртвяване. Съгласно чл. 4 (2) на посоченият Регламент с оглед отразяване на научно-техническия прогрес, методите, изброени в Приложение I могат да бъдат изменяни, след становище на EFSA.
Зашеметяването на животните е всеки умишлен процес, който причинява загуба на съзнанието и чувствителността, без да предизвиква болка, като и всеки процес, водещ до незабавна смърт. Съгласно чл. 4 на същия Регламент: Животните се умъртвяват само след зашеметяване в съответствие с методите и специалните изисквания относно прилагането на тези методи, посочени в Приложение I. Загубата на съзнание и чувствителност се поддържат до смъртта на животното. Методите, изброени в Приложение I, които не предизвикват незабавна смърт (т.нар. обикновено зашеметяване) на животното, трябва да бъдат последвани, колкото е възможно по-бързо, от процедура, гарантираща смърт, като обезкървяване, разрушаване на гръбначния мозък, умъртвяване с електрически ток или продължителна аноксия.
Към настоящият момент методът за зашеметяване на птици чрез използването на ниско атмосферно налягане не е позволен.
Европейската комисия (ЕК) е получила искане за разрешение от частен бизнес оператор за използването на такава система за зашеметяване на птици. Тази заявка е подкрепена от четири научни публикации по тази тема:
1. „Физиологични отговори при зашеметяването с ниско атмосферно налягане и влиянието му върху благосъстоянието на животните“, McKeegan et al.;
2. „Нов хуманен метод за зашеметяване на бройлери чрез използването на ниско атмосферно налягане“, Vizzier-Thaxton et al. (2010);
3. „Ефектите от зашеметяване с прилагането на ниско атмосферно налягане и времето за обезкостяване на качеството на пилешкото филе“, Schilling et al. (2012);
4. Ефектите от зашеметяване с прилагането на ниско атмосферно налягане и времето за обезкостяване на качеството на пилешкото филе“, Battula et al. (2008).
За да отговори на това искане ЕК е поискала от EFSA да извърши преглед на предоставените научни публикации, както и да извърши преглед на други научни източници по отношение на предложените системи за зашеметяване на птици. Задачата е да се установи, дали чрез използването на този метод се гарантира постигане на същото ниво на хуманно отношение, както при разрешените към този момент методи.
Системата за зашеметяване на птици чрез използването на ниско атмосферно налягане е метод, при който се предизвиква изпадане в състояние на безсъзнание чрез постепенно понижаване на налягането на кислорода, което води до настъпването на прогресивна хипоксия. Към момента този метод не е разрешен за употреба. За да бъде позволено използването му, трябва да бъдат предоставени научни доказателства, че този метод представлява допустима алтернатива и осигурява същото ниво на хуманно отношение, както тези методи, които са разрешение за използване. Методът трябва да гарантира липсата на болка, дистрес и страдание до момента на настъпването на състоянието на безсъзнание и оставането в това състояние до момента на настъпването на смъртта.
В заключение може да се каже, че след извършеният преглед и четирите проучвания не покриват критериите за допустимост за извършване на по-нататъшна оценка. Начинът, по който е описана процедурата по зашеметяване е непълен и по тази причина не е възможно да бъде установена степента на негативното влияние на спецификите на ключовите параметри на процедурата, както и ефектът им върху състоянието на птиците. Влиянието върху хуманното отношение на процедурата е непълно описана и остава неясно дали нивото на декомпресията използвана при този метод предизвиква състояние на безсъзнание и смърт, без да предизвика болка и страдание при птиците, които биха могли да бъдат избегнати.
Източник:
06/02/2014

Архив