19-10-2021

Постерна сесия на 14-та научна конференция на Българския контактен център на EFSA към Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ  „Устойчива наука за безопасна храна“

 Poster session on 14th Scientific conference of the Bulgarian focal point of EFSA Risk Assessment Center on Food Chain ‘Sustainable science for safety food’

 

 1. Връзка между синбиотичното хранене и експресия на ключови гени при мъжки агнета, доц. Десислава Абаджиева, Маузез Кюмерт Ачар, ИБИР-БАН

Relationship between synbiotic nutrition and key gene expression in male lambs, assoc. prof. Desislava Abadjieva, Muazzez Cömert Acar, Institute of biology and immunology of reproduction, BAS.

 

 1. Дигитален регистър за растителните генетични ресурси в България, гл. ас. д-р Николая Велчева, Симона Чеперигова, Институт по растителни генетични ресурси - Садово

Digital register of plant genetic resources in Bulgaria, Nikolaya Velcheva, Simona Cheperigova, Institute of Plant Genetic Resources – Sadovo

 

 1. Увеличаване на биоразнообразието в зеленчукопроизводството чрез отглеждане на нетрадиционни за страната зеленчукови култури, гл. ас. д-р Цветанка Динчева, проф. д-р Хриска Ботева, доц. д-р Винелина Янкова – Михайлова, доц. д-р Олга Георгиева, гл. ас. д-р Боян Арнаудов, гл. ас. д-р Дима Маркова, доц. д-р Иванка Тринговска – Мендева, Институт по зеленчукови култури "Марица", Пловдив

Increasing the biodiversity in vegetable production by growing non-traditional for the country vegetable crops, Assist. Prof. Tsvetanka Dintcheva, PhD; Prof. Hriska Boteva, PhD; Assoc. Prof. Vinelina Yankova - Michailova, PhD; Assoc. Prof. Olga Georgieva, PhD; Assist. Prof. Boyan Arnaudov, PhD; Assist. Prof. Dima Markova, PhD; Assoc. Prof. Ivanka Tringovska – Mendeva, PhD, Maritsa vegetable crops research Institute

 

 1. Устойчиво развитие на екосистемите чрез внедряване на методи за мониторинг и биологичен контрол, гл. ас. д-р Цветанка Динчева, гл. ас. д-р Теодора Илиева, Институт по зеленчукови култури "Марица", Пловдив

Sustainable ecosystem management through implementation of monitoring and biological control methods, Assist. Prof. Tsvetanka Dincheva, PhD; Assist. Prof. Teodora Ilieva, PhD, Maritsa vegetable crops research Institute

 

 1. Биопродуктите и биоагентите – регулиращи фактори на неприятелите при оранжерийното зеленчукопроизводство, доц. д-р Винелина Янкова, Институт по зеленчукови култури „Марица”

Bioproducts and bioagents – controlling factors of pests in greenhouse vegetable production, Assocc. Prof. PhD Vinelina Yankova, “Maritsa” Vegetable Crops Research Institute

 

 1. Идентификация на изходен материал от градински грах с повишено съдържание на основни хранителни микроелементи, основа за биофортификация и завишен симбиотичнен азотфиксиращ потенциал, Славка Калъпчиева, Иванка Тринговска-Мендева, Цветанка Динчева; Вилиана Василева, Валентин Косев; Цвета Христева, Маргарита Дочева, Радка Божинова, Институт по зеленчукови култури „Марица”

Identification of the initial material from garden pea with increased content of essential micronutrients, a basis for biofortification and improved symbiotic nitrogen-fixing potential, Slavka Kalapchieva, Ivanka Tringovska-Mendeva, Tsvetanka Dintcheva, Viliana Vassileva, Valentin Kossev; Tsveta Hristeva, Margarita Docheva, Radka Bozhinova, “Maritsa” Vegetable Crops Research Institute

 

 1. Данни за познания на потребителите относно биологични храни и техния контрол в област Добрич, Розалина Брайкова, Дарина Найденова, Албена Тонева, Медицински Университет - Варна

Knowledge of consumers about organic foods and their control in Dobrich district, Rozalina Braykova, Darina Naydenova, Albena Toneva, Medical University of Varna Prof. Dr. Paraskev Stoyanov

 

 1. Млечно-кисела микробиота на домашно приготвено кисело зеле, Кристина Костова, Лили Добрева, Светослав Димов и Светла Данова, Институт по микробиология –БАН

Lactic acid microbiota of homemade sauerkraut, Kristina Kostova, Lili Dobreva, Svetoslav Dimov and S. Danova, The Stephan Angeloff Institute of Microbiology-BAS

 

 1. Проект AGENT – Глобална мрежа от генбанки, за устойчиво генетично разнообразие на хранителните култури за бъдещите поколения, Гергана Дешева, Евгения Вълчинова, Катя Узунджалиева, Божидар Кьосев, Институт по растителни генетични ресурси - Садово

AGENT Project - A global network of genbanks for sustainable genetic diversity of food crops for future generations, Evgenia Valchinova, Katya Uzundzhalieva, Bozhidar Kyosev, Institute of Plant Genetic Resources – Sadovo

 

 1. Предварителни данни върху Escherichia coli, Yersinia enterocolitica и други бактериални видове в чревната микробиота на диви гризачи от Рила, Яна Илиева, Мая М. Захариева, Людмила Димитрова, Мила Калева, Илиана Алексиева Михаела Белчева, Христо М. Найденски, Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН

Preliminary data on Escherichia coli, Yersinia enterocolitica and other bacterial species in the intestinal microbiota of wild rodents from Rila mountain, Yana ilieva, Maya M. Zaharieva, Lyudmila Dimitrova, Mila Kaleva, Michaela Beltcheva, Iliana Aleksieva, Hristo M. Najdenski, The Stephan Angeloff Institute of Microbiology - BAS

 

 1. Патогенността на изолатите на Yersinia enterocolitica от храни на дребно в Латвия, д-р Маргарита Терентеева, Ирена Майстрере, Лора Алксне, Силва Градовска, Юрис Ķibilds, Мадара Стрейкиша, Jevgēnija Ošmjana, Олга Valciņa, Институт за безопасност на храните, здравето на животните и околната среда "BIOR", Рига, Латвия

Pathogenicity of Yersinia enterocolitica isolates from retailed foods in Latvia, Dr. Margarita Terentjeva, Irēna Meistere, Laura Alksne, Silva Gradovska, Juris Ķibilds, Madara Streikiša, Jevgēnija Ošmjana, Olga Valciņa, Institute of Food Safety, Animal Health and Environment "BIOR", Rīga, Latvia

 

 1. Възможности за предварително размножаване на базисен посадъчен материал от медицинският вид Ruta graveolens L. чрез прилагане на вегетативни методи, Станислава Статева, Институт по растителни генетични ресурси К. Малков

Possibilities for preliminary propagation of basic planting material of the medical species Ruta graveolens L. by applying vegetative methods, Stanislava Stateva, Institute of Plant Genetic Resources K. Malkov

Архив