05-06-2024

Програма/Programme

 

Презентации / Presentations

 1. Презентация за дейността на Центъра за оценка на риска по хранителната верига – доц. д-р Коев, директор на ЦОРХВ

Presentation on the activities of Risk Assessment Centre on Food Chain – Koycho Koev, PhD, Director of RACFC

 1. Концепцията ЕДНО ЗДРАВЕ като ключов подход за справяне с антимикробната резистентност - Мая М. Захариева, проф. Христо Найденски, Институт по микробиология „Ст. Ангелов “, Българска академия на науките

The ONE HEALTH concept as a key approach to overcome antimicrobial resistance - Maya M. Zaharieva, prof. Hristo Najdenski, Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences

 1. Становища на EFSA относно приложение на ваксинацията за превенция и контрол на високопатогенна инфлуенца по птиците - Франческа Балдинели, PhD, Европейски орган по безопасност на храните (ЕОБХ)

EFSA opinions on the use of vaccination to prevent and control HPAI - Francesca Baldinelli, PhD, European Food Safety Authority (EFSA)

 1. „Професионална“ защита на животните – разпознават ли ветеринарните лекари случаите на жестокост сред своите пациенти? - доц. Гергана Балиева, Тракийски университет – Стара Загора

“Professional" protection of animals - do veterinarians recognize cases of cruelty among their patients? - assoc. prof. Gergana Balieva, Trakia University – Stara Zagora

 1. База данни за химичен състав на храните – необходимост и значение. Текущо състояние и реални възможности – доц. Десислава Гюрова, Росица Георгиева, Веселка Дулева, Национален център по обществено здраве и анализи

Database on chemical composition of food - need and importance. Current state and real capabilities – assos. prof. Desislava Gyurova, Rossitsa Georgieva, Veselka Duleva, National Center of Public Health and Analyses

 1. ЕДНО ЗДРАВЕ: Подхода на Хърватия. д-р Бригита Хенгел, Хърватска агенция по безопасност на храните

One Health activities in Croatia. Dr Brigita Hengl, Centre for Food Safety, Croatian Agency for Agriculture and Food

 1. Eтиологична структура на заболяванията у хора причинени от салмонели - Мария Павлова, Росица Стоянова, Национален център по заразни и паразитни болести

Etiological structure of infectious diseases in humans caused by Salmonella - Maria Pavlova, Rositsa Stoyanova, National Center of Infectious and Parasitic Diseases 

 1. ЕДНО ЗДРАВЕ: Оценка на серопозитивността и проучване на професионалния риск от разпространение на Coxiella burnetii и вируса на хепатит Е сред ветеринарни лекари на свободна практика - Петя Генова-Калу, Елица Голкочева-Маркова, Чийдем Исмаилова, Веселин Добринов - Национален център по заразни и паразитни болести, Константин Симеонов - Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, Мирослав Първанов - Български Ветеринарен Съюз

ОNE HEALTH: assessment of seropositivity and occupational risk survey for Coxiella burnetii and hepatitis e virus among freelance veterinarians - Petja Genova-Kalou, Elitsa Golkocheva-Markova, Chiydem Ismailova, Veselin Dobrinov - National Center of Infectious and Parasitic Disease; Konstantin Simeonov -  National Diagnostic and Research Veterinary Institute, Miroslav Parvanov, Bulgarian Veterinary Association

 1. Филогенетичен анализ на 7 целогеномно секвенирани изолата Brucella melitensis, циркулирали през 2015 г. по време на автохтонната епидемия на бруцелоза в България - Владимир Толчков, Йордан Ходжев, Борислава Цафарова, Румяна Ненова, Искра Томова, Лилия Горянова, Иван Иванов, Иван Стойков, Деян Дончев, Стефан Панайотов, Национален център по заразни и паразитни болести

Phylogenetic assay of 7 whole-genome sequenced Brucella melitensis isolates in 2015 during the autochthonous epidemic of brucellosis in Bulgaria. Vladimir Tolchkov, Yordan Hodzhev, Borislava Tsafarova, Rumiana Nenova, Iskra Tomova, Liliya Goryanova, Ivan Ivanov, Ivan Stoikov, Deyan Donchev, Stefan Panaiotov, National Center of Infectious and Parasitic Diseases

 1. Десетгодишен преглед на антимикробната резистентност на изолати Campylobacter jejuni от хора - Мария Павлова, Росица Стоянова, Национален център по заразни и паразитни болести

A ten-year review of antimicrobial resistance of human Campylobacter jejuni isolates - Maria Pavlova, Rositsa Stoyanova, National Center of Infectious and Parasitic Diseases  

 1. Предизвикателства и добри хигиенни практики за осигуряване на качеството и безопасността на хранителната верига на яйцата и яйчните продукти - Драгомир Иванов, Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Challenges and good hygiene practices to ensure the quality and safety of the food chain of eggs and egg products - Dragomir Ivanov, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna

Архив