02-11-2021

 Програма/Programme

 

Презентации / Presentations

 

 1. Основни аспекти в работата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига през 2021 г., проф. Георги Георгиев, Център за оценка на риска по хранителната верига

Main aspects of the work of the Risk assessment center on food chain in 2021, prof. Georgi Georgiev, Risk Assessment Center on Food Chain

 1. Стратегическа политика за рискa в земеделието и хранителнопродоволствената верига, Иван Савов, Европейски институт за риск политика

Strategic risk policy for agriculture and the food supply chain, Ivan Savov, European Risk Policy Institute

 1. Ролята на сътрудничеството в стратегията на ЕОБХ до 2027 г., Горгиас Гарофалакис, ЕОБХ

The role of Partnerships in the EFSA Strategy 2027, Gorgias Garofalakis, EFSA

 1. Хранителни дейности под границата на тривиалност и регионални хъбове за развитие на местния хранителен сектор, Гергана Кабаиванова, Фондация Локал фуд

Food activities below the border of triviality and regional hubs for development of the local food sector, Gergana Kabaivanova, Local food Foundation

 1. Човешкото здраве чрез здраве и качество на растенията, акад. Атанас Атанасов, Съвместен геномен център

Human Health via Plant Health and Quality, academician Atanas Atanasov, Joint Genomic Center

 1. Новата роля на ОСП за продоволствената сигурност, Аделина Стоянова, Министерство на земеделието, храните и горите

The new role of the CAP for food security, Adelina Stoyanova, Ministry of Agriculture, Food and Forestry

 1. qPCR методи за детекция на алергени в храни, Станимира Арсова, Национален център по обществено здраве и анализи

qPCR methods for detection of food allergens, Stanimira Arsova, National Center of Public Health and Analysis

 1. Директива (ЕС) 2019/904 за намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда и задълженията на България относно бутилките от РЕТ, Майя Стойчева, Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ

Directive (EU) 2019/904 оn the reduction of the impact of certain plastic products on the environment and obligations of Bulgaria regarding PET bottles, Maya Stoicheva, Testing Center ALMI TEST

 1. Нетермична обработка на мляко и млечни продукти, Тансу Таспинар, Мехмет Гювен, Университет „Кукурова“, Турция

Non-Thermal Processing of Milk and Dairy Products, Tansu Taspinar, Mehmet Guven, Cukurova University, Turkey

 1. Импулсни протеини: Алтернативен източник в производството на сладкиши, Гимзе Нил Язици, Мехмет Сертак Озер, Университет „Кукурова“, Турция

Pulse proteins: An alternative source in cake production, Gamze Nil Yazici, Mehmet Sertac Ozer, Cukurova University, Turkey

 1. Изследване на естествената радиоактивност на български минерални води, Елена Гелева, Димитър Тонев, Христо Протохристов, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Българска академия на науките

Investigation on natural radioactivity of Bulgarian mineral water, Elena Geleva, Dimitar Tonev, Hristo Protohristov, Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Science

 1. Бърза детекция на Yersinia pseudotuberculosis в проби от мляко с lamp и ddPCR, Мая Захариева, Христо Найденски, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, Българска академия на науките

Fast detection of Yersinia pseudotuberculosis in milk samples using lamp and digital droplet PCR, Maya Zaharieva, Hristo Najdenski, The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Science

Архив