09-01-2023

Регистрацията е прекратена поради достигане на лимита за брой участници!

Registration closed!

БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА EFSA

КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

 Ви кани да вземете участие в

 15-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 ,,ОБЕДИНЕНИ ОТ НАУКАТА!‘‘

в памет на проф. Георги Георгиев, двмн

 18 май 2023 г., Гранд Хотел София

 Покана за участие 

 Програма

 Ключови лектори 

 Допълнителни изисквания за форматиране

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 Имам удоволствието да поканя Вас и Ваши колеги за участие в 15-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА Българския контактен център на EFSA, която ще се проведе в Гранд Хотел София на 18 май 2023 г. от 9:00 до 17:00 ч. под мотото „Обединени от науката!“.

 Откриването на Конференцията ще се състои на 18 май 2023 г. от 09:00 ч. в зала „Триадица“ на Гранд Хотел София (ул. „Гурко“ № 1, София 1000).

Информация за програмата на Конференцията ще бъде публикувана допълнително на електронната страница на Българския контактен център на EFSA:  https://focalpointbg.com/.

Регистрацията за участие се извършва онлайн на електронната страница на Българския контактен център на EFSA на следния електронен адрес: https://focalpointbg.com/?event=11, в срок до 31 март 2023 г.

Моля при регистрацията да отбележите формата на Вашето участие: 1) доклад; 2) постер; 3) слушател.

Такса ЗА УЧАСТИЕ:

Конференцията е без такса за участие.

Участниците в Конференцията се командироват за сметка на изпращащата организация.

Работни езици на събитието ще бъдат български и английски. Ще има осигурен превод.

 НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

  • Безопасност на храните;
  • Здравеопазване на животните;
  • Здраве на растенията.

 

Очакваме Ви!

BULGARIAN FOCAL POINT OF EFSA

WITHIN RISK ASSESSMENT CENTER ON FOOD CHAIN

 Invites you to participate in

 15th SCIENTIFIC CONFERENCE

 “UNITED BY SCIENCE!”

in memory of Prof. Georgi Georgiev, DSc

 18 May 2023, Grand Hotel Sofia

Invitation letter

Programme

Key lecturers

  Additional requirements for layout

DEAR SIR / MADAME,

DEAR COLLEAGUES,

 I have the pleasure to kindly invite You and your colleagues to participate in 15th SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE BULGARIAN FOCAL POINT OF EFSA, which will take place in Grand Hotel Sofia on 18 May 2023 from 9:00 h. to 17:00 h. under the motto “United by science!”.

 The opening ceremony will take place on 18 May 2023 at 09:00 h. at Triaditsa hall, Grand Hotel Sofia, Gurko str. 1, Sofia 1000.

Information about the Conference program will be further published on the Bulgarian focal point website at the following link: https://focalpointbg.com/.

 Registration for participation will be carried out online on the website of the Bulgarian focal point, at the following link EFSA:https://focalpointbg.com/?event=11, not later than 31 March 2023.

 Please indicate at the registration form if you are: 1) report 2) poster 3) listener.

PARTICIPATION FEE:

The participation in the Conference is free of charge.

All the other expenses of the participants have to be covered by their organization.

The languages during the event will be Bulgarian and English. Interpretation will be provided.

 SCIENTIFIC SECTIONS OF THE CONFERENCE:

  • Food safety;
  • Animal health;
  • Plant health.

 

We are looking forward to meeting you!

Bulgarian Focalpoint of EFSA

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив